Kvalitet & miljö

Bylund & Kokk Transport AB som utför transporter av i huvudsak byggmaskiner och byggvaror gör ständiga förbättringar utifrån kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Vi skall aktivt verka för ökad trafiksäkerhet samt förebygga föroreningar från vår verksamhet med fokus på de luftemissioner som våra fordon förorsakar. Vår ambition är att utifrån företagets resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga lagar, förordningar och kundkrav.
Vår viktigaste resurs, personalen, ska ha en god arbetsmiljö och uppleva sitt arbete och som meningsfullt, positivt och stimulerande. Arbetsklimatet ska präglas av respekt för olikheter och kränkande särbehandling får inte förekomma.

Detta skall vi uppnå genom att vi bland annat:

  • Eftersträva att nyttja moderna, trafiksäkra och miljöanpassade fordon med optimal lastförmåga som underhålls på ett ändamålsenligt sätt.
  • Utföra tjänster som motsvarar kunders krav på leveranskapacitet, tidspassning samt övriga kvalitets-, miljö- samt trafiksäkerhetskrav.
  • Säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller onödiga risker.
  • Motarbeta användningen av alkohol och alla sorts droger under arbetet.
  • Sträva efter en transportplanering som innebär att tomkörning minimeras och att trafiksäkerheten beaktas.
  • Göra bra kvalitets-, trafiksäkerhets- och miljöval i samband med inköp.
  • Kontinuerligt utbilda och informera medarbetare inom företaget i kvalitets-, trafiksäkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor.

Sedan 2015 är Bylund & Kokk Transport AB ISO certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt ISO 45001.
Vill du veta mer om vårat arbete är du välkommen att kontakta oss.